azizstan.info

แนะนำโครงงาน Checkpoint pen

โครงงานปากกาตรวจข้อสอบ Checkpoint pen เป็นการประยุกต์ใช้กับหุ่นยนต์ นอกจากจะใช้ฝึกการเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์เดินตามเส้นแล้ว ยังเป็นการฝึกดัดแปลงใช้ในงานอื่นๆ  ซึ่งในกรณีนี้ก็คือการนำมาใช้ในการตรวจข้อสอบแบบปรนัย เพื่อความถูกต้องและรวดเร็วในการตรวจข้อสอบ โปรแกรมที่ใช้เขียน ใช้ภาษา C ซึ่งเป็นภาษาคอมพิวเตอร์เชิงโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อนและเข้าใจง่าย

สุริยุปราคา ณ อาซิซสถาน

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2559 ได้เกิดเหตุการสุริยุปราคาเต็มดวง ที่ประเทศอินโดนีเซีย ทำให้ประเทศไทยสามารถมองเห็นได้บางส่วน และที่ โรงเรียนมูลนิอาซิซสถานก็ได้มีการจัดกิจกรรมสุริยุปราคาเหนือน่านฟ้าเมืองไทย  โดยมีการเก็บภาพสุริยุปราคาบางส่วนที่จุดพิกัด 6°41'31.2"N 101°08'22.0"E  ณ โรงเรียนมูลนิธอาซิซสถาน เริ่มถ่ายตั้งแต่เวลา 7.11-8.37 น. โดยถ่ายภาพละ 2 นาที แต่น่าเสียดายมีภูเขาอยู่หน้าโรงเรียน จึงไม่สามารถถ่ายภาพช่วงที่เริ่มสัมผัสได้

Login Form